دری نایاب: خراسانی و فاجعه افشار - 8

فاجعه افشار، خیانت ملی

غرجستانی: فاجعه افشار و شهادت استاد مزاری در سال‌های اوج فعالیت و شهرت آیت‌الله خراسانی اتفاق افتاد، از صحبت‌ها و سخنرانی‌های ایشان در پیوند به این حوادث تلخ بگوئید.پ

اعتمادی­ هزاره­ ها: این دو حادثه برای همۀ مردم ما خیلی دردناک بود. آیت‌الله خراسانی با ظهور حزب وحدت و رهبری شهید مزاری در حد زیادی آرمانش را تحقق‌یافته می‌دید، تشکیلات سیاسی راه افتاده بود، مردم صاحب آدرس سیاسی و رهبر سیاسی بودند، جبهه و سنگر و سرباز داشتند؛ خیلی خوش‌بین و امیدوار بود. تا اینکه فاجعۀ افشار پیش آمد. فاجعه‌ای که برای همه سخت و سنگین بود و برای خراسانی که با حساسیت خاصی قضایا را تعقیب می‌کرد نیز بسیار ناگوار بود. مخصوصاً زمانی که آن فیلم افشار را هم دید.پ

غرجستانی: آیت‌الله خراسانی هم فیلم فاجعه افشار را دیده بود؟

اعتمادی­ هزاره ­ها: بلی. ما فیلم را تهیه‌کرده و در کتابخانۀ رسالت برای مردم به نمایش گذاشتیم. جمعیت زیادی آمده بود. فیلم، صحنه‌های خیلی دردآور و فجیعی را ثبت کرده بود در حدی که من تا آخر نتوانستم ببینم. ما این جریان را خدمت آیت‌الله گزارش دادیم و ایشان گفت می‌خواهد فیلم را ببیند. وقتی بردیم فقط یک قسمت کمی از فیلم را دید،خیلی حالش دگرگون شد و گفت که نوار را خاموش کنیم.پ

خراسانی بعد از این تاریخ همواره در سخنرانی‌هایش از افشار یاد می‌کرد و می‌گفت که عاملان این فاجعه هولناک نه انسان هستند نه مسلمان نه افغان. چون کار این‌ها خلاف عاطفه و وجدان بشری، اصول انسانی و احکام اسلامی است و این‌ها افغان هم نیستند؛ غیرت و ننگ افغانی بودن و هم‌وطن بودن کی اجازۀ این همه جنایت و قساوت را در حق مردم بی‌نوا و بی‌دفاع می‌دهد. کسانی که با عاملان این فاجعه همکاری کرده‌اند مرتکب خیانت ملی، مذهبی و ناموسی شده‌اند و قابل‌بخشش نیستند.پ

آن زمان شایع شده بود که یک جوان هزاره بعد از مشاهدۀ فیلم فاجعۀ افشار خود را در میدان هوایی ژاپن آتش زده است. نمی‌دانم واقعیت داشت یا نه ولی سر زبان‌ها بود. آیت‌الله خراسانی در یکی از سخنرانی‌هایش به این موضوع اشاره کرده می گفت که آن فرزند شما در آن سر دنیا وقتی این فاجعه را شنید، تحمل نتوانست و از شدت عصبانیت و فشار غم و غصه خود را آتش زد؛ اما آیت‌الله‌ها و مراجع قم در همسایگی ما اصلاً خبر نشدند، حتی یک اعلامیۀ چهار سطری صادر نکردند. پس راه این است که به خود آیید و با خود باشید. امروز ریشۀ ما، سنگر ما و اصل ما در افغانستان و خراسان بزرگ است. ایشان روی خراسان بزرگ تأکید خاصی داشت.پ

خراسانی دقیقاً همان چیزی را می‌گفت که شهید مزاری معتقد بود: «اگر ما در داخل کشور قدرت و عزت نداشته باشیم کسی به مردم ما در بیرون اعتنا نمی‌کند». پس از افشار، مسئلۀ خیانت و عوامل نفوذی دشمن را همیشه یادآوری می‌کرد. وقتی جریان بیست‌وسه سنبله پیش آمد و بخشی از نیروها از بدنه حزب وحدت جدا شدند، مرحوم خراسانی می‌گفت که این آدم‌ها که نه منطق سرشان می‌شد نه منافع و مصالح مردم، عاقبت به همین راه می‌رفتند. ایشان امیدوار بود که با یکدست شدن حزب، شرایط بهتر شود. می گفت تلاش کنید عناصر صالح و صادق در جمع شما باشد در غیر آن دشمن از طریق افراد خائن و خودباخته فاجعه می‌آفریند.پ