کشتار مداوم هزاره ها در پاکستان

به یاد همولایتی های عزیزم که در پاکستان به خون خویش آرمیدند

نوشته زیر تکه ای از یادداشت های من است که در زمان دانشجویی برداشته بودم که متاسفانه یادداشت های مربوط به هند و پاکستان از 2015 به بعد متوقف شده است گرچه منابع شان ذخیره شده اند. پ

تحول مفاهیم در چارچوب قدرت و وابستگی

 متن زیر در سال 2003 نوشته شده است (بجز دو سه کلمه آخر)، در فضای سیاسی متفاوت که شور و عشق به آزادی و امید به دموکراسی  در میان افغانستانی ها موج می زد. جو آن قدر رادیکالیزه بود که صحبت با لحن بی طرفانه تقریبا بی شرفانه پنداشته می شد، چون همه چیز مطلق بودند. امریکا نه شیطان که فرشته بود و این برداشت در میان هزاره  های تحصیلکرده برگشته از ایران بیشتر به چشم می خورد. پ