نوشتن همیشه سخت است مخصوصا اگر بخواهی جدی تر باشد. نوشتن در فیسبوک برایم دیگر جذابیت ندارد نمی دانم چرا. از سال 2003 در

...

 

در باره ماه در فرهنگ های مختلف، فسانه ها و قرائت های گوناگونی وجود دارند. در ادبیات فارسی و عربی، عبارات ماه چهارده، ماه شب چهارده، بدر،

...