نوشتن همیشه سخت است مخصوصا اگر بخواهی جدی تر باشد. نوشتن در فیسبوک برایم دیگر جذابیت ندارد نمی دانم چرا. از سال 2003 در

...