کشتار مداوم هزاره ها در پاکستان

به یاد همولایتی های عزیزم که در پاکستان به خون خویش آرمیدند

نوشته زیر تکه ای از یادداشت های من است که در زمان دانشجویی برداشته بودم که متاسفانه یادداشت های مربوط به هند و پاکستان از 2015 به بعد متوقف شده است گرچه منابع شان ذخیره شده اند. پ